Poruchy hlasu

ČO SÚ TO PORUCHY HLASU?

Zdravý ľudský hlas je čistý, zvučný, ľahko nasadzovaný, stabilný, ale zároveň flexibilný, primeraný vo výške, sile, farbe a rezonancii vzhľadom na vek a pohlavie, ako aj na spoločensko-kultúrne a historické pozadie, momentálnu situáciu a prostredie (Kerekrétiová, 2016). Ak hlas nemá tieto vlastnosti, hovoríme o poruche hlasu. Pri poruche hlasu sa objaví jedna alebo viac odchýlok v základných parametroch hlasu (spracované podľa Kerekrétiová, 2016):

 • vo výške (napr. náhle, nečakané zlomy vo výške hlasu, ktoré akusticky pôsobia ako dočasný výpadok hlasu alebo hlas tvorený v príliš vysokej polohe, čo môže akusticky pôsobiť až piskľavo a pod.),
 • sile (napr. príliš slabý hlas, šepot, bezhlasie a pod.),
 • kvalite (napr. zachrípnutý alebo dýchavičný hlas a pod.),
 • zafarbení (nezvyčajná farba hlasu, napr. hlas fajčiarov),
 • rezonancii (napr. hovorenie akoby cez nos – hypernazalita alebo naopak hovorenie akoby pri upchatom nose pri silnej nádche – hyponazalita)
 • flexibilite hlasu (osoba s poruchou hlasu nie je schopná hlas meniť, modulovať)

Niektoré zmeny hlasu sú prirodzené a fyziologické vzhľadom k veku a k pohlaviu jedinca. Napr. spolu s vyšším vekom sa hlas stáva tichším, má slabšiu intenzitu, niekedy býva prítomný aj tremor v hlase. Takto tvorený hlas však nie je typický pre mladšie vekové skupiny.  V tomto prípade by sa jednalo o poruchu hlasu.

Poruchy hlasu sa vyskytujú v celej populácii bez ohľadu na vek. U detí  tvoria rizikovú skupinu najmä deti nadmerne kričiace, ktoré takto zneužívajú svoj hlas, tzv. krikľúni. U dospelých sú rizikovou skupinou hlavne hlasoví profesionáli – učitelia, televízni komentátori, speváci a pod., ako aj seniori a fajčiari.

Príčinami porúch hlasu môžu byť patologické zmeny (tzv. organické príčiny, kde je liečba primárne v kompetencii lekára, otorinolaryngológa, foniatra a pod.), nesprávne používanie hlasu (tzv. funkčné poruchy hlasu, kde je liečba primárne v kompetencii klinického logopéda) alebo psychické traumy (tzv. psychogénne poruchy hlasu, pri ktorých vystupuje do popredia spolupráca s klinickým psychológom).

Ak zachrípnutie trvá dlhšie ako 3 týždne, je potrebné vyhľadať odbornú pomoc ORL lekára alebo foniatra, pretože to môže signalizovať závažné ochorenie hrtana alebo endokrinné ochorenie (Krasňanová, V., Kerekrétiová, A. 2011).

AKO SA PORUCHY HLASU PREJAVUJÚ?

Medzi základné znaky porúch hlasu patria (Colton-Casper,1990 in Kerekrétiová, A., Krasňanová,V.2013):

 • zachrípnutie – chripot,
 • hlasová únava, ktorá sa objavuje najmä po dlhom hovorení alebo spievaní,
 • hlas so šelestom, ktorý je horšie počuteľný a pri ktorom dieťa /dospelý nie je schopný povedať celú vetu bez nového nádychu,
 • znížený hlasový rozsah, ktorý sa objavuje najmä pri speve,
 • afónia – bezhlasie sa objavujú postupne alebo náhle a dieťa /dospelý šepká,
 • zlomy vo výške/sile sa objavujú ako náhle a nečakané zmeny v hlase,
 • hlas tvorený s vypätím – pocit stiahnutého hrdla a cudzieho telesa,
 • tremor ako typický trasľavý a slabý hlas.

KEDY NAVŠTÍVIŤ LOGOPÉDA?

Logopéda odporúčame navštíviť ak:

 • u dieťaťa /dospelého dlhodobejšie pozorujete:
 • vyššie uvedené príznaky porúch hlasu,
 • zvláštny hlas, ktorý sa odlišuje od hlasu rovesníkov,
 • nápadné zmeny hlasu a hlas, ktorý nie je primeraný veku a pohlaviu
 • pri deťoch odporúčame navštíviť logopéda v prípade, že často kričia alebo nahlas rozprávajú a spozorovali ste u nich chripot alebo iný z príznakov porúch hlasu
 • ste boli odoslaný odborným lekárom
 • vám váš hlas prekáža pri vykonávaní povolania a cítite sa kvôli svojmu hlasu znevýhodnený vo svojich sociálnych rolách.

ZDROJE

 1. Kerekrétiová, A.: Poruchy hlasu. In: Kerekrétiová, A. a kol.: Logopédia. Bratislava : UK 2016. ISBN 978-80-223-4165-3
 2. Kerekrétiová, A.-Krasňanová,V.2013: Diagnostika porúch hlasu. In: Cséfalvay,Zs. – Lechta,V.: Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých. Praha : Portál 2013. ISBN 978-80-262-0364-3
 3. Krasňanová, V. – Kerekrétiová, A. 2011: Súčasné metódy diagnostiky porúch hlasu. In: Kerekrétiová, A.: Aktuálne otázky logopedickej teórie a praxe. Bratislava : UK 2011.ISBN 978-80-223-3122-7
 4. Nepublikované prednášky v štúdijnom odbore logopédia z predmetu „Poruchy hlasu“, 2016. Prof. PhDr. A. Kerekrétiová, PhD.