Mgr. PATRÍCIA MAXIANOVÁ

logopéd

PRACOVNÉ ZAMERANIE: 

narušenie zvukovej roviny reči
raná intervencia u detí
špecificky narušený vývin reči
zajakavosť


Vzdelanie
Pracovné skúsenosti
Prehľad účasti na vzdelávacích aktivitách
Účasť na školeniach
Vzdelanie

9/2018 – 5/2023: študentka študijného programu Logopédia, Katedra logopédie, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského. Diplomová práca: Slovesá v jazykovej produkcii pacientov s Parkinsonovou chorobou. Školiteľ: Mgr. Viktória Čiernik Kevická, PhD.

Pracovné skúsenosti

  • od 7/2023 – súčasnosť: logopéd v Ambulancii klinickej logopédie, LOGOMEDIK, s. r. o., pod supervíziou klinického logopéda PaedDr. Barbory Bunovej, PhD.

Prehľad účasti na vzdelávacích aktivitách
Účasť na školeniach

11/2022: Konferencia Rozvoja dieťaťa, Bratislava.