PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

klinický logopéd a odborný garant

 • klinický logopéd, školiteľka postgraduálneho štúdia odboru klinická logopédia Katedra klinickej logopédie LF SZU, Bratislava
 • držiteľka bronzovej medaily SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI ZA ZÁSLUHY
 • držiteľka Pamätnej medaily Predsedu TTSK (článok z médií)
 • členka European Society for Swallowing Disorders (ESSD)
 • certifikovaný terapeut v NDT Basic Bobath (neurovývinová Bobath terapia u detí)
 • držiteľka pamätného listu Dekanky PdF UK Bratislava
Bunova_PROFIL
7/1983promócia na Pedagogickej Fakulte UK v Trnave
10/1988špecializačná skúška pre výkon v zdravotníctve v odbore klinická logopédia
1996 – 2002viceprezident Slovenskej asociácie logopédov, zodpovedná za organizáciu
2002 – 2004prezident Slovenskej asociácie logopédov
2000 – 2005odborné stáže vo Všeobecnej univerzitnej nemocnici vo Viedni /AKH/  na foniatricko-logopedickom oddelení /problematika diagnostiky a terapie  porúch  prehltávania
3/2003 – 10/2003odborné kurzy u Dr.Bartolome vo Viedni a u Prof.Dr. Moralesa v Hochzirli /funkcionálna terapia porúch prehltávania
3/2005 – 2/2006odborná stáž v SRH – klinike v Karlsbade – Langensteinbach na logopedickom oddelení /zameraná na diagnostiku porúch prehltávania/ videofluoroskopiu
4/2005 – súčasnosťako prvý klinický logopéd na Slovensku v spolupráci s  röntgenológmi Nemocnice v Skalici  a ÚVN –FN Ružomberok diagnostikuje poruchy prehltávania videofluoroskopicky a uskutočňuje funkcionálnu terapiu podľa Bartolome /Nemecko/ a Logemann /USA/ u pacientov s neurologickými ochoreniami / po náhlej cievnej mozgovej príhode, úrazoch mozgu, nádoroch na mozgu/, ktorých sprievodným príznakom  sú aj poruchy prehltávania. Poskytuje komplexnú logopedickú intervenciu (diagnostiku, terapiu a poradenstvo) novorodencom, malým deťom s dysfágiou, ale aj pacientom s dysfágiou, spôsobenou operáciami v oblasti ústnej dutiny, hltana a hrtana.
1/2007 – 2/2007odborná stáž v SRH – klinike v Karlsbade – Langensteinbach na logopedickom oddelení /zameraná na získanie certifikátu  z dysfágie
10/2008dizertačná skúška z verejného zdravotníctva
1.10 – 4.10. 2009Kurz  Neuroscientific and Physiological Principles of Normal an Disordered Swallowing“ vo  Wiesbadene u popredných svetových dysfagiologičiek z USA – Stephanie Daniels PhD, asistentky profesora  Baylor College of Medicine a  Prof. Dr. Bonnie Martin-Harris PhD,  riaditeľky MUSC Evelyn Trammel Institute pre poruchy hlasu a prehĺtania,  prezidentky Dysphagia Research Society.
7/2005 – 8/2010habilitácia a ziskanie  titulu PhD na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, Trnava odbor verejné  zdravotníctvo(názov doktorandskej práce: SKVALITNENIE ŽIVOTA PACIENTOV S DYSFÁGIOU – školiteľ † Prof. MUDr. Daniel Bartko, DrSc., PhD).
23.1.2011OCENENIE SLOVENSKOU LEKÁRSKOU SPOLOČNOSŤOU – BRONZOVÁ MEDAILA ZA ZÁSLUHY
2 – 3.10 2011kurz Screening of Swallowing in Acute Stroke v Idsteine (Nemecko) u svetovej dysfagiologičky z USA, odborníčky na dysfágie u pacientov po NCMP – Stephanie Daniels, PhD.
8.8-7.9.2012 26.10-16.11.2012Basic Bobath Kurz v Ostrave poriadaný Českou asociáciou detských Bobath terapeutov (I.časť + II.časť)
1.11- 13.11.2014stáž na Psychosomatickom oddelení Detskej kliniky Meduni Graz, Rakúsko- u prof. MUDr. Dunitz Scheer, zameraná na Feeding disorders u novorodencov, dojčiat a detí do 3 rokov
1.12- 13.12.2014absolvovanie kurzu: NDT Baby Bobath pre diagnostiku a terapiu detí s neurologickými a naväzujúcimi problémami – Rehabilitačné sanatórium Ostrava-Poruba, lektorky: Zofia Szwilling,PT, Foteini Zografou,OT, Theodore F.Blom, SLT
22.10-29.10.2016absolvovanie NDT- Bobath Pre-speech Course vo Varšave s  lektorkou Dore Bloom senior  Bobath tutorkou v  SLT
9/2019certifikovaný kurz VFSS, organizátor ESSD
8/1983 – 2/1984logopéd,Špeciálna základná škola, Ružinov-Bratislava
2/1985 – 8/1985logopéd, NsP Myjava
2/1986 – 10/1988logopéd, NsP Skalica
10/1988 – 4/1996klinický logopéd, NsP Skalica
3/2009 – 9/2011Neurologická klinika ÚVN-FN Ružomberok
4/1996 – súčasnosťklinický logopéd, Neštátna ambulancia klinickej logopédie, Skalica a Neurologické oddelenie FNsP Skalica
 1. Tedla, M., Profant, M., Tedlová, M., Bunová, B., Mokoš, M.: Dysfágia a jej diagnostika v ORL, alebo nie je FESS ako FEES. IN: Choroby hlavy a krku (Head and Neck Diseases), 3-4/2005 a 1/2006, str.14-19.
 2. Bunová, B. et. al.: Terapia dysfágie u pacientov po operáciách v oblasti hlavy a krku. IN: horoby hlavy a krku (Head and Neck Diseases), 2/2006, str. 9-12, ISSN 1210-0447.
 3. Bunová, B., Bartko, D.: Deglutinačné poruchy v starobe. Algoritmus diagnostiky a rehabilitácie. IN: Geriatria 1/2006, str. 30-34.
 4. Bunová, B., Tedla, M.: Špecializované vyšetrenia hltacieho aktu in : Tedla, M a kol. : Poruchy prehltania. Tobiáš, 2009)
 5. Bunová, B.: Známa, neznáma diagnóza-dysfágia. Medicina militaris Slovaca 1/2009,str. 43-46. ISSN 1335-5139
 6. Chajdiak, J., Bunová, B., Bartko, D., Lietava, J. : Analýza vzájemného vzťahu typu dysfágie a aspirácie a pneumonie. Forum Statisticum Slovacum 7/2009, str. 56- 61. ISSN 1336- 7420
 7. Preklad knihy z nemčiny: Stanschus, S.: Metódy v klinickej dysfagiológii. Kalligram,2010
 8. Bunová, B.: Vzťah medzi orofaryngeálnou dysfágiou a klinickou logopédiou -čo by sme mali o tom vedieť. Zdravotnícke štúdie, r. IV ,č. 2, str .52-56, KU Ružomberok, 2011
 9. Bunová, B.: Videofluooskopia u detí. Časopis Asociace klinických logopedu, Listy klinicke logopedie, december 2018
 1. Bunová, B.: Terapia dysfágie z pohľadu klinického logopéda. Vedecko-odborný kongres IX. Neuschlove dni v Martine, 13.5.-14.5.2004
 2. Bunová, B.: Rehabilitácia prehĺtania u pacienta po rozsiahlom chirurgickom výkone na krku. 74.Bratislavský otolaryngologický seminár, FNsP Antolská 11, Petržalka, 26.11.2004
 3. Bunová, B.: Neurogénne podmienené dysfágie. Fyziatricko-rehabilitačné odd. , FN Brastislava, pracovisko Ružinov , 25.5.2005
 4. Bunová, B. : Neurogénne podmienená orofaryngeálna dysfágia z pohľadu klinického logopéda. XXXIII. Medzinárodné slovenské a české neurovaskulárne sympózium, Nitra, 9.6.-10.6.2005
 5. Bunová, B., Bartko, D.: Algoritmus diagnostiky orofaryngeálnej dysfágie. Kleiblove dni, Skalica, 23.1.2006
 6. Bunová, B.: Orofaryngeálna dysfágia. 2. Svidnícke klinicko-logopedické dni , Svidník, 26.-27.5.2006
 7. Bunová, B., Bartko, D.: Deglutinačné poruchy s osobitným zreteľom na vyšší vek. XX. Slovenský a český neurologický zjazd v Košiciach, 27.9 .- 30.9. 2006
 8. Bunová, B., Bartko, D.: Efektivita logopedickej intervencie u pacientov s dysfágiou. III. Svidnícke klinicko-logopedické dni, 8.-9. 6.2007
 9. Bunová, B. : Dysfágia ako komplikácia po operácii meningeómu v oblasti PC uhla . II. slovensko-český otorinolaryngologický kongres, Piešťany, 27. 6.-30.6.2007
 10. Bunová, B., Bartko, D.: Dysfágia. Efektívnosť logopedickej intervencie. XXI. Český a slovenský neurologický zjazd, Praha, 28.11.-1.12.2007
 11. Bunová, B.: Stav zdravotnej starostlivosti o pacientov s neurogénnou dysfágiou na Slovensku. Kleiblové dni, Skalica 23.1.2008
 12. Bunová, B., Bartko, D.: Dysfágia ako spprievodný symptóm CMP. 4. klinicko-logopedické dni, Skalica, 5.6.- 7.6.2008
 13. Bunová, B.: Základné klinické vyšetrenie pacienta s dysfágiou a VFSS. Česko-slovenský kongres, Jablonné n/ Orlicí, 25.- 27. 9. 2008
 14. Bunová, B., Bartko, D.: Význam VFSS u dysfagických pacientov po NCMP. XXII. Český a slovenský neurologický zjazd, Olomouc, 27.11.-30.11.2008
 15. Bunová, B., Bartko, D., Madarasz, Š., Kodaj, J.: Význam dysfagiológie v neurológii. XXIV. zjazd mladých neurológov, Hradec n/ Moravicí, 14.- 16. 5.2009
 16. Bunová, B., Hlavatý, M., Žurková, J.,Bartko, D., Madarasz, Š., Kodaj, J. : Neurogénne podmienená dysfágia – klinicko-logopedická diagnostika a terapia. 5. Klinicko-logopedické dni, Skalica, 2.-6.6.2009
 17. Bunová, B., Madarasz, Š., Bartko, D., Kodaj, J.: Cost- benefit VFS u pacientov s neurogénnou dysfágiou. XXIII. Česko-slovenský neurologický zjazd , Bratislava , 27.-29.11.2009
 18. Bunová, B.: Využitie VFS pri poruchách prehĺtania z neurologickej príčiny-rehabilitácia dysfágie. III. Vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou, Piešťany, 11.2.2010
 19. Bunová, B., Bartko, D., Madarász, Š.: Cerebrálny infarkt a dysfágia. Vieme odhaliť tichú aspiráciu u pacientov s cerebrálnym infarktom? XXV. Zjazd slovenských a českých mladých neurológov, VII. Martinské neuroimunologické dni, Martin, 18.- 20.3. 2010
 20. Bunová, B.: Poruchy prehĺtania z pohľadu klinického logopéda – delenie dysfágií. Sympózium Poruchy polykání, Pardubice, 22.10.2010
 21. Bunová, B.: Funkčná terapia porúch prehĺtania – neurogénna a štrukturálna dysfágia. Sympózium Poruchy polykání, Pardubice, 22.10.2010
 22. Bunová, B.: Klinicko-logopedická diagnostika porúch prehĺtania. Sympózium Poruchy polykání, Pardubice, 22.10.2010
 23. Bunová, B.: Videofluoroskopia. Sympózium Poruchy polykání, Pardubice, 22.10.2010
 24. Bunová, B.: Výskyt deglutinačných porúch u pacientov v akútnom štádiu CMP.Kongres Medstat 2011,28.-30.1.2011,Ružomberok
 25. Bunová, B.: Aspiračná pneumónia u pacientov s CMP. Kongres NEUROREHAB 2011, 17.-19.2.2011, Ružomberok
 26. Bunová, B.: Význam videofluoroskopie u pacientov s NCMP. Kongres NEUROREHAB 2011, 17.-19.2.2011, Ružomberok
 27. Bunová, B.: Liečba dysfágie u pacientov s NCMP. Kongres NEUROREHAB 2011, 17.-19.2.2011, Ružomberok
 28. Bunová, B.: Logopedická intervencia afázie u pacientov s NCMP. Kongres NEUROREHAB 2011, 17.-19.2.2011, Ružomberok
 29. Bunová, B.: Poruchy motorickej funkcie reči u pacientov s NCMP.Kongres NEUROREHAB 2011, 17.-19.2.2011, Ružomberok
 30. Bunová, B.: Skríning porúch prehĺtania. 6. klinicko-logopedické dni, 2.-4.6.2011, Banská Bystrica
 31. Bunová, B.: Madarász, Š.: Poškodenie iniciácie reflexu prehĺtnutia v dôsledku CMP (prípadová štúdia). Neurovaskulárny kongres 2011, 9.-10.6.2011, Podbanské
 32. Bunová, B.: Madarász, Š.: Včasná detekcia aspirácie u pacientov v akútnom štádiu NCMP. Neurovaskulárny kongres 2011, 9.-10.6.2011, Podbanské
 33. Bunová, B.: Algoritmus prevencie aspirácie u pacientov s CMP. Seminár: Organizace péče o pacienty s neurogénni dysfagií.FN Brno, 12.4.2012
 34. Bunová, B.: Poruchy prehĺtania v zmysle myofunkčných porúch ako aj v zmysle dysfágie v spojení interdisciplinárnej spolupráce s lekármi. Medzinárodná logopedická konferencia LOGOPEDIE BEZ HRANIC. Logopedická společnost Miloše Sováka, 27.4.2012, Praha
 35. Bunová, B.: Poruchy kŕmenia u detí s DMO. XII. konferencia Kleiblove lekárske dni, Skalica, 30.1. 2014
 36. Bunová, B.: Poruchy orálneho príjmu potravy u detí s DMO. NDT Bobath kurz, Žilina, 25.10.2014
 37. Bunová, B.: Vývinová dyspraxia z pohľadu klinického logopéda. IX. Jánskolázeňské sympózium, Jánske Lázně, 9.1.2015
 38. Bunová, B.: Dôsledky NCMP z pohľadu klinického logopéda.XIII. konferencia Kleiblove lekárske dni Záhoria, Skalica, 29.1.2015
 39. Bunová, B.: v spolupráci s iniciatívou ANGELS kurzy Skríning prehĺtania pre zdravotné sestry, (Banská Bystrica, Košice, Bratislava), 11/2018-11/2019
 40. Bunová, B.: Manažment neurogénnej orofaryngeálnej dysfágie u pacientov s CMP. 47. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres, Starý Smokovec, 16.-18.10.2019
 41. Bunová, B.: Poruchy prehĺtania a príjmu potravy u detí s vrodenou chybou srdca . XXV. Memoriál prof. Ireny Jakubcovej, NÚSCH Bratislava, 14.-15.11.2019
 • Viceprezidentka Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, zodpovedná za vzdelávanie, licencie a registráciu ambulantných zložiek
 • Vedecká sekretárka Spolku lekárov Záhoria
 • Členka KATEDRY KLINICKEJ LOGOPÉDIE LEKÁRSKEJ FAKULTY SZU Bratislava