Mutizmus

ČO JE MUTIZMUS?

Mutizmus predstavuje stratu reči, ktorá je psychogénne podmienená bez organického postihnutia centrálnej nervovej sústavy. Mutizmus znamená neprítomnosť alebo stratu rečových prejavov, ktorá sa objavuje po ukončenom vývine reči. Mlčanie je často prechodným stavom, kedy dieťa nerozpráva a neodpovedá na otázky, ale môže komunikovať neverbálne (Dvořák, 2001). Vo väčšine prípadov sa vyskytuje elektívny mutizmus, ktorý je viazaný na osobu, prostredie alebo situáciu. To v praxi znamená, že v určitých situáciách, prostredí alebo s niektorými osobami dieťa odmieta komunikovať, pričom v iných situáciách, prostredí alebo v prítomnosti vybraných osôb komunikuje bez problémov. Totálny mutizmus sa vyskytuje vzácne a ide o úplnú stratu reči a hlasu na pozadí psychickej traumy. Väčšinou pretrváva po určitý čas. Vyžaduje si dôslednú diagnostiku a terapiu najmä zo strany klinického psychológa alebo psychiatra (Tichá, 2016, Dvořák, 2001).

AKO SA MUTIZMUS PREJAVUJE?

Tichá (2016) hovorí, že mutizmus sa prejavuje stratou rečových prejavov (mlčaním), ktoré sú situačne viazané. Mutisti prežívajú strach z chýb, pri pokuse verbálne sa vyjadriť dôsledne volia slová na vyjadrenie myšlienok a komunikujú verbálne iba v situácii, v ktorej majú možnosť kontroly.

  • Verbálna komunikácia – dieťa s elektívnym mutizmom rozpráva len v obmedzených situáciách, pričom v rodinnom prostredí je jeho verbálna produkcia zvyčajne dostatočná, ale mlčí v prítomnosti iných ľudí mimo domova; sú známe aj opačné prípady. Totálny mutizmus sa neprejavuje iba mlčaním, ale aj absenciou akýchkoľvek iných zvukových prejavov (smiech, plač, kašeľ, hlasité dýchanie).
  • Neverbálne prejavy – vyhýbanie sa očnému kontaktu, strnulá a vážna mimika, rigidné držanie tela, končatiny pritisnuté k telu, ústa zatvorené a pery zovreté v jednej línii.

KEDY NAVŠTÍVIŤ LOGOPÉDA?

Logopéda odporúčame navštíviť ak:

  • dieťa mlčí v špecifických sociálnych situáciách (kedy sa od neho očakáva verbálna komunikácia) a mimo týchto situácii komunikuje normálne,
  • u dieťaťa vyššie uvedené prejavy mutizmu pretrvávajú najmenej jeden mesiac,
  • dieťa v minulosti verbálne komunikovalo, ale po stresujúcej udalosti prestalo

Diagnóza mutizmu nie je primárne v kompetencii klinického logopéda. Úlohou klinického logopéda je podieľať sa na diagnostike a podľa potreby aj terapii dieťaťa s mutizmom a to v spolupráci s klinickým psychológom/psychiatrom.

ZDROJE

  1. Tichá, E. 2016. Mutizmus in KEREKRÉTIOVÁ A. a kol., 2016. Logopédia. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-4165-3
  2. Dvořák, J. 2001. Logopedický slovník (terminologický a výkladový). Žďár nad Sázavou: Logopedické centrum, 2001. ISBN 80-902536-2-8
  3. Internetový zdroj: http://www.selectivemutism.org/
  4. Nepublikované prednášky v štúdijnom odbore logopédia z predmetu „Logopedická propedeutika“, 2014. Mgr. Viera Miššíková, PhD.