Dyzartria

ČO JE TO DYZARTRIA?

Dyzartria je porucha motorickej realizácie reči, ktorá vzniká pri organickom poškodení nervovej sústavy (Neubauer, 2007), čo znamená, že v pozadí narušenia je vždy neurologické ochorenie. Veľmi zjednodušene povedané: „Pohyby orgánov podieľajúcich sa na tvorbe reči sú narušené, pretože mozog tieto pohyby nesprávne plánuje.“ Pri dyzartrii sa môže v rôznej miere a variabilite narušiť ktorýkoľvek subsystém, ktorý sa podieľa na realizácii reči. Subsystémy ako sú respirácia (dýchanie), fonácia (tvorba hlasu), rezonancia (ozvučenie hlasu), artikulácia a prozódia (melódia hlasu, intonácia), môžu byť narušené pre patologickú inerváciu svalov, ktoré zabezpečujú ich správne fungovanie (Cséfalvay, Mekyska, Koštálová, 2013). U dyzartrika sa nevyskytuje porucha porozumenia reči, ani centrálne poruchy čítania a písania, a problémy ak sú pri písaní, majú charakter motorickej poruchy pri písaní.

AKO SA DYZARTRIA PREJAVUJE?

Spoločnou charakteristikou dyzartrie je zhoršená zrozumiteľnosť reči a to od miernych foriem až po závažné, kedy dyzartrikovi nerozumie ani jeho blízke okolie (spracované podľa Cséfalvay, Mičianová, Marková, 2016).

U pacientov s dyzartriou môžeme pozorovať:

 • poruchy rezonancie ako sú hypernazalita (zvýšená nosovosť) alebo hyponazalita (znížená nosovosť – ako pri nádche),
 • poruchy artikulácie (nesprávna, spomalená alebo zrýchlená artikulácia),
 • poruchy hlasu (hlas so šelestom až šepot, tlačený hlas, ostrý hlas alebo hlasový tremor),
 • poruchy prozódie sa prejavujú zníženou alebo zvýšenou intenzitou hlasu, spomaleným alebo zrýchleným tempom reči, neprimeranými pauzami v reči a opakovaním hlások, slov alebo celých fráz, 
 • zvýšený slinotok

KEDY NAVŠTÍVIŤ LOGOPÉDA?

V prípade ak ste na sebe alebo na svojom príbuznom spozorovali v reči vyššie spomenuté prejavy dyzartrie, ktoré sa predtým v reči nevyskytovali. Tieto prejavy môžu byť následkom:

 • neurologického ochorenia (amyotrofická laterálna skleróza, roztrúsená skleróza, Parkinsonova choroba, myasténia gravis, progresívne zápalové ochorenie mozgu),
 • chirurgického zákroku (operácia mozgu alebo štítnej žľazy),
 • úrazu hlavy alebo krku (najčastejšie po autonehodách, úrazoch pri športe – box),
 • náhlej cievnej mozgovej príhody,
 • nádoru v mozgu

ZDROJE

 1. Cséfalvay, Zs., Mekyska, J, Košťálová, M. 2013. Diagnostika dysartrie in Lechta, V. (ed.): Diagnostika NKS u dospělých. Praha: Portál, 2013.
 2. Cséfalvay, Zs., Mičianová, Ľ., Marková, J. 2016: Dyzartria. In: Kerekrétiová, A. a kol: Logopédia. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-4165-3
 3. Neubauer, K. 2007. Neurogenní poruchy komunikace u dospělých. Diagnostika a terapie. Praha: Portál, 2007. ISBN 80-7178-961-5.
 4. Nepublikované prednášky v štúdijnom odbore logopédia z predmetu „Dyzartrie“, 2017. prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD