Mgr. Simona Renčková

logopéd

PRACOVNÉ ZAMERANIE: 

narušenie zvukovej roviny reči
raná intervencia u detí
špecificky narušený vývin reči
zajakavosť

Renckova_profil
 • od 10/2018 – postgraduálne špecializačné štúdium na Lekárskej fakulte SZU v odbore klinická logopédia
 • 5/ 2018 – ukončenie prípravy na výkon práce v zdravotníctve
 • 2012 – 2017 – pregraduálne štúdium na katedre logopédie UK
 • od 9/ 2017 – súčasnosť: logopéd v amb. kl. logopédie, LOGOMEDIK s.r.o., pod supervíziou klinického logopéda PaedDr. Barbory Bunovej, PhD.
 • 10/2018 – zaradenie do špecializačného štúdia klinickej logopédie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Lekárska fakulta, Katedra logopédie.
 • 5/ 2018 – ukončenie prípravy na výkon práce v zdravotníctve, Slovenská zdravotnícka univerzita, Lekárska fakulta, Katedra logopédie.
 • 9/ 2012 – 5/ 2017: študentka odboru logopédia, Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra logopédie. Téma diplomovej práce: Terapia porúch hlasu. Školiteľ: Mgr. Viera Miššíková, PhD.
 • 11/2019 – Hodnotenie verbálneho správania a iných zručností u detí s PAS. Lektorka: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA
 • 10/2019 – MABEL – Multijazyková batéria testov čítania, písania a ich prediktorov. Lektorky: Prof. Marína Mikulajová, Dr. Markéta Caravolas, PhDr.
 • 10/2019 – Dyzartrie. Lektorka: PhDr. Anna Paluková, Bratislava.
 • 9/2019 – Videoanalýza. Diagnostický materiál na hodnotenie vývinu predverbálneho a raného verbálneho správania detí. Lektorka: Mgr. Daniela Hudecová, PhD.
 • 3/2019 – Využitie analýzy verbálneho správania pri rozvíjaní reči a komunikácie u detí s PAS. Lektorka: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA
 • 11/2018 – Využitie aplikovanej behaviorálnej analýzy pri rozvoji komunikácie detí s poruchou autistického spektra. Lektorka: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA
 • 10/2018 – Neuropsychologický pohľad na diagnostiku afázie. Lektorka: PhDr. Anna Hrnčiarová, CSc.
 • 9/2018 – Holistický pohľad na dieťa od 0- do 36 mesiacov v rámci poskytovania včasnej klinicko-logopedickej starostlivosti. Lektorky: PeadDr. Barbora Bunová, PhD. , PhDr. Zuzana Vicenová.
 • 5/2018 – Starostlivosť o deti s poruchami sluchu z pohľadu logopéda. Lektorka: Mgr. Daniela Hudecová, PhD.
 • 4/2018 – The Lidcombe Program of Early Stuttering Intervention. Lektorky: Rosmarie Hayhow, Corinne Moffatt – Members of the LPTC, UK.
 • 3/2018 – Využitie aplikovanej behaviorálnej analýzy pri rozvoji komunikácie detí s poruchou autistického spektra. Lektorka: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA
 • 10/2017 – Využívanie princípov ABA v práci s deťmi s poruchou autistického spektra. Lektorka: Mgr. Oľga Rajecová.
 • 10/2017 – Integrovaná zdravotná starostlivosť. Lektorka: RNDr. Monika Trechová, MPH.
 • 9/2017 – Holistický pohľad na dieťa od 0 do 36 mesiacov v rámci poskytovania včasnej klinicko-logopedickej starostlivosti. Lektorky: PeadDr. Barbora Bunová, PhD. , PhDr. Zuzana Vicenová.
 • 12/2015 – Bilingual assessment of child lexical knowledge in Central Europe