Mgr. Simona Renčková

logopéd

PRACOVNÉ ZAMERANIE: 

narušenie zvukovej roviny reči
raná intervencia u detí
špecificky narušený vývin reči
zajakavosť

Renckova_profil