Mgr. Marianna Piovárová

klinický logopéd

(aktuálne na materskej dovolenke)

PRACOVNÉ ZAMERANIE:

raná intervencia u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou
špecificky narušený vývin reči
symptomaticky narušený vývin reči
myofunkčné poruchy

 • 27.6.2016 – súčasnosť: klinický logopéd v amb. kl. logopédie, LOGOMEDIK,s.r.o.
 • 5.9.2011 – 27.6.2016: logopéd v amb. kl. logopédie, LOGOMEDIK, s.r.o., pod supervíziou klinického logopéda PaedDr. Barbory Bunovej, Phd.
 • 2009 – 2011: výskumný asistent v Medzinárodnom projekte Eldel (A Marie-Curie Initial Training Network on the scientific study od literacy development).
 • 9/2010 – 6/2011: terapeut, Korekčný program pre deti s odloženou šk. dochádzkou a rizikové deti z hľadiska výskytu porúch učenia v predškolskom veku, ambulancia klinickej logopédie, Skalica
 • 5/2009 – 6/2011: individuálna práca s dieťaťom s poruchami učenia pod vedením klinického logopéda
 • 9/2009 – 6/2010: terapeut, Tréning fonematického uvedomovania v amb. kl. logopédie SPIRARE, Beluša – Hloža
 • 11/2006 – 7/2009: individuálna práca s autistickým dieťaťom v rámci programu SONRISE pod vedením certifikovaného SONRISE terapeuta
 • jún 2016: ukončenie špecializačného štúdia v špecializačnom odbore Klinická logopédia na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
 • júl 2012: zaradenie do špecializačného štúdia v odbore klinická logopédia, Slovenská zdravotnícka univerzita, Lekárska fakulta, Katedra klinickej logopédie
 • september 2011 – júl 2012: príprava na výkon práce v zdravotníctve, Slovenská zdravotnícka univerzita, Lekárska fakulta, Katedra logopédie
 • september 2006 – júl 2011: študentka odboru Logopédia, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra logopédie.

Prehľad účasti na vzdelávacích akciách a vedeckých podujatiach:

 • 1/2016: Novinky vo vokológii
 • 12/2015: Diagnostika a liečba neurogénnej dysfágie s ťažiskom na dysfágiu po NCMP
 • 05/2015: Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu v interdisciplinárnych zrkadlách
 • 04/2015: Prechtl´s method on the qualitative assessment of General movements
 • 02/2014: Dysfagiológia v klinicko-logopedickej praxi
 • 10/2014: Dysphagia 2014
 • 04/2014: Včasná neurologopedická intervencia v neonatologickej praxi
 • 03/2014: Kolokvium mladých logopédov: Aktuálne otázky logopedickej teórie a praxe
 • 03/2014: Aplikácia lingvistiky v klinicko-logopedickej praxi
 • 01/2014: ABA I. – II.
 • 11/2013: Vzťah medzi hrubou motorikou, jemnou motorikou a vývinom reči u detí od 0. – 3. rokov. Spolupráca klinického logopéda a detského neurológa.
 • 04/2013: Využitie ABA v terapii detí s autizmom
 • 03/2013: Úvod do ABA, Diagnostika VB – MAPP.
 • 10/2012: XIII. Medzinárodná logopedická konferencia.
 • 06/ 2012: Úvod do aplikovanej behaviorálnej analýzy (ABA).
 • 06/2012: Dysglosia v teórii a klinicko-logopedickej praxi v interdisciplinárnej spolupráci s ortodonciou.
 • 06/2012: Myofunkčná porucha z pohľadu dysfunkcie jazyka
 • 04/ 2012: Sémanticko-pragmatický syndróm u detí raného a predškolského veku.
 • 04/2012: Problematika kŕmenia detí raného veku.
 • 03/2012: Detská dysfágia.
 • 01/2012: Logopedická intervencia pri dysfágií.
 • 11/ 2011: Základy Son-Rise programu.
 • 09/ 2011: Ústna pozícia, kraniofaciálny vývin a myofunkčná korekcia.
 • 05/2008: Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina

Spoluúčasť na prednáškovej činnosti:

 • Bunová, B., Vávriková, A., Kapustová, M., Vicenová, Z.: Vzťah hrubej motoriky, jemnej motoriky a vývinu reči u detí od 0.-3 rokov. Spolupráca klinického logopéda a detského neurológa. 22. – 23.11.2013. Odborný kurz. Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov. Skalica.
 • Bunová, B., Kapustová, M.: Poruchy metabolizmu ako jedna z príčin autizmu. 23.2.2012. Odborný príspevok. X.ročník vedeckej konferencie Kleiblove lekárske dni. Skalica.