Mgr. Marianna Piovárová

klinický logopéd

(aktuálne na materskej dovolenke)

PRACOVNÉ ZAMERANIE:

raná intervencia u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou
špecificky narušený vývin reči
symptomaticky narušený vývin reči
myofunkčné poruchy