Poruchy hlasu

ČO SÚ TO PORUCHY HLASU?

Zdravý ľudský hlas je čistý, zvučný, ľahko nasadzovaný, stabilný, ale zároveň flexibilný, primeraný vo výške, sile, farbe a rezonancii vzhľadom na vek a pohlavie, ako aj na spoločensko-kultúrne a historické pozadie, momentálnu situáciu a prostredie. Ak hlas nemá tieto vlastnosti, hovoríme o poruche hlasu. Pri poruche hlasu sa objaví jedna alebo viac odchýlok v základných parametroch hlasu:

 • vo výške (napr. náhle, nečakané zlomy vo výške hlasu, ktoré akusticky pôsobia ako dočasný výpadok hlasu alebo hlas tvorený v príliš vysokej polohe, čo môže akusticky pôsobiť až piskľavo a pod.),
 • sile (napr. príliš slabý hlas, šepot, bezhlasie a pod.),
 • kvalite (napr. zachrípnutý alebo dýchavičný hlas a pod.),
 • zafarbení (nezvyčajná farba hlasu, napr. hlas fajčiarov),
 • rezonancii (napr. hovorenie akoby cez nos – hypernazalita alebo naopak hovorenie akoby pri upchatom nose pri silnej nádche – hyponazalita)
 • flexibilite hlasu (osoba s poruchou hlasu nie je schopná hlas meniť, modulovať)

Niektoré zmeny hlasu sú prirodzené a fyziologické vzhľadom k veku a k pohlaviu jedinca. Napr. spolu s vyšším vekom sa hlas stáva tichším, má slabšiu intenzitu, niekedy býva prítomný aj tremor v hlase. Takto tvorený hlas však nie je typický pre mladšie vekové skupiny.  V tomto prípade by sa jednalo o poruchu hlasu.

Poruchy hlasu sa vyskytujú v celej populácii bez ohľadu na vek. U detí  tvoria rizikovú skupinu najmä deti nadmerne kričiace, ktoré takto zneužívajú svoj hlas, tzv. krikľúni. U dospelých sú rizikovou skupinou hlavne hlasoví profesionáli – učitelia, televízni komentátori, speváci a pod., ako aj seniori a fajčiari.

Príčinami porúch hlasu môžu byť patologické zmeny (tzv. organické príčiny, kde je liečba primárne v kompetencii lekára, otorinolaryngológa, foniatra a pod.), nesprávne používanie hlasu (tzv. funkčné poruchy hlasu, kde je liečba primárne v kompetencii klinického logopéda) alebo psychické traumy (tzv. psychogénne poruchy hlasu, pri ktorých vystupuje do popredia spolupráca s klinickým psychológom).

Ak zachrípnutie trvá dlhšie ako 3 týždne, je potrebné vyhľadať odbornú pomoc ORL lekára alebo foniatra, pretože to môže signalizovať závažné ochorenie hrtana alebo endokrinné ochorenie.

AKO SA PORUCHY HLASU PREJAVUJÚ?

Medzi základné znaky porúch hlasu patria:

 • zachrípnutie – chripot,
 • hlasová únava, ktorá sa objavuje najmä po dlhom hovorení alebo spievaní,
 • hlas so šelestom, ktorý je horšie počuteľný a pri ktorom dieťa /dospelý nie je schopný povedať celú vetu bez nového nádychu,
 • znížený hlasový rozsah, ktorý sa objavuje najmä pri speve,
 • afónia – bezhlasie sa objavujú postupne alebo náhle a dieťa /dospelý šepká,
 • zlomy vo výške/sile sa objavujú ako náhle a nečakané zmeny v hlase,
 • hlas tvorený s vypätím – pocit stiahnutého hrdla a cudzieho telesa,
 • tremor ako typický trasľavý a slabý hlas.

KEDY NAVŠTÍVIŤ LOGOPÉDA?

Logopéda odporúčame navštíviť ak:

 • u dieťaťa /dospelého dlhodobejšie pozorujete:
 • vyššie uvedené príznaky porúch hlasu,
 • zvláštny hlas, ktorý sa odlišuje od hlasu rovesníkov,
 • nápadné zmeny hlasu a hlas, ktorý nie je primeraný veku a pohlaviu
 • pri deťoch odporúčame navštíviť logopéda v prípade, že často kričia alebo nahlas rozprávajú a spozorovali ste u nich chripot alebo iný z príznakov porúch hlasu
 • ste boli odoslaný odborným lekárom
 • vám váš hlas prekáža pri vykonávaní povolania a cítite sa kvôli svojmu hlasu znevýhodnený vo svojich sociálnych rolách.

ZDROJE

 1. Kerekrétiová A. a kol., 2018. Logopédia. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-4165-3
 2. Kerekrétiová, A.: Poruchy hlasu. In: Kerekrétiová, A. a kol.: Logopédia. Bratislava : UK 2016. ISBN 978-80-223-4165-3
 3. Kerekrétiová, A.-Krasňanová,V.: Diagnostika porúch hlasu. In: Cséfalvay,Zs. – Lechta,V.: Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých. Praha : Portál 2013. ISBN 978-80-262-0364-3
 4. Kerekrétiová, A.: Poruchy hlasu. In: Kerekrétiová, A.: Základy logopédie. Bratislava : UK2009. ISBN 978-80-223-2574-5
 5. Kerekrétiová, A.: Diagnostika porúch hlasu. In: Lechta, V. a kol.: Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti. Martin : Osveta 1995, 2002. ISBN 80-8063-100-X
 6. Kerekrétiová, A.: Terapia porúch hlasu. In: Lechta, V. a kol.: Terapia narušenej komunikačnej schopnosti. Martin : Osveta 2002. ISBN 80-8063-092
 7. Krasňanová, V. – Kerekrétiová, A.: Súčasné metódy diagnostiky porúch hlasu. In: Kerekrétiová, A.: Aktuálne otázky logopedickej teórie a praxe. Bratislava : UK 2011.ISBN 978-80-223-3122-7
 8. Nepublikované prednášky v štúdijnom odbore logopédia z predmetu „Poruchy hlasu“, 2016. Prof. PhDr. A. Kerekrétiová, PhD.
Close Menu
error: Obsah je chránený.