Počet online

Máme online 5 hostí 
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Foto 1Foto 2Foto 3Foto 4Foto 5
KLINICKÁ LOGOPÉDIA ODBORNÝ PROFIL PaedDr. Barbora Bunová, PhD.
English (United Kingdom)Slovak (Slovenská republika)

PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

  • klinický logopéd,
  • držiteľka bronzovej medaily  SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI ZA ZÁSLUHY

DIPLOM ocenenia >>>

  •  držiteľka Pamätnej medaily Predsedu TTSK

Pamätná medaila >>>

Článok z médií >>>

  • členka Senior Council European English Life Long Learning Programme of Clinical Dysphagiology, zástupca Slovenska - www.elllp.eu
  • certifikovaný terapeut v NDT Basic Bobath (neurovývinová Bobath terapia u detí )
  • držiteľka pamätného listu Dekanky PdF UK Bratislava

Pamätný list PdF UK v Bratislave >>>

 

VZDELANIE

7/1983

promócia na Pedagogickej Fakulte UK v Trnave

10/1988

špecializačná skúška pre výkon v zdravotníctve v odbore klinická logopédia

1996 -2002

viceprezident Slovenskej asociácie logopédov, zodpovedná za organizáciu

2002 -2004

prezident Slovenskej asociácie logopédov

2000-2005

odborné stáže vo Všeobecnej univerzitnej nemocnici vo Viedni /AKH/  na foniatricko-logopedickom oddelení /problematika diagnostiky a terapie  porúch  prehltávania/

3/2003 - 10/2003

odborné kurzy u Dr.Bartolome vo Viedni a u Prof.Dr. Moralesa v Hochzirli /funkcionálna terapia porúch prehltávania/

3/2005 - 2/2006

odborná stáž v SRH – klinike v Karlsbade - Langensteinbach na logopedickom oddelení /zameraná na diagnostiku porúch prehltávania/ videofluoroskopiu

4/2005 – súčasnosť

ako prvý klinický logopéd na Slovensku v spolupráci s  röntgenológmi Nemocnice v Skalici  a ÚVN –FN Ružomberok diagnostikuje poruchy prehltávania videofluoroskopicky a uskutočňuje funkcionálnu terapiu podľa Bartolome /Nemecko/ a Logemann /USA/ u pacientov s neurologickými ochoreniami / po náhlej cievnej mozgovej príhode, úrazoch mozgu, nádoroch na mozgu/, ktorých sprievodným príznakom  sú aj poruchy prehltávania. Poskytuje komplexnú logopedickú intervenciu (diagnostiku, terapiu a poradenstvo) novorodencom, malým deťom s dysfágiou, ale aj pacientom s dysfágiou, spôsobenou operáciami v oblasti ústnej dutiny, hltana a hrtana.

1/2007 - 2/2007

odborná stáž v SRH – klinike v Karlsbade - Langensteinbach na logopedickom oddelení /zameraná na získanie certifikátu  z dysfágie/.

10/2008

dizertačná skúška z verejného zdravotníctva

1.10 - 4.10. 2009

Kurz  Neuroscientific and Physiological Principles of Normal an Disordered Swallowing“ vo  Wiesbadene u popredných svetových dysfagiologičiek z USA - Stephanie Daniels PhD, asistentky profesora  Baylor College of Medicine a  Prof. Dr. Bonnie Martin-Harris PhD,  riaditeľky MUSC Evelyn Trammel Institute pre poruchy hlasu a prehĺtania,  prezidentky Dysphagia Research Society.

7/2005-8/2010

habilitácia a ziskanie  titulu PhD na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, Trnava odbor verejné  zdravotníctvo (názov doktorandskej práce: SKVALITNENIE ŽIVOTA PACIENTOV S DYSFÁGIOU - školiteľ † Prof. MUDr. Daniel Bartko, DrSc., PhD).

23.1/2011

OCENENIE SLOVENSKOU LEKÁRSKOU SPOLOČNOSŤOU - BRONZOVÁ MEDAILA ZA ZÁSLUHY

2 - 3.10 2011

kurz Screening of Swallowing in Acute Stroke v Idsteine (Nemecko) u svetovej dysfagiologičky z USA, odborníčky na dysfágie u pacientov po NCMP - Stephanie Daniels, PhD.

7 - 9.5. 2012

kurz FEES (Videoendoskopia) v Gutterslohu (Nemecko) s popredným svetovým dysfagiológom z USA, odborníkom na videoendoskopie- Dr. Joe Murrayom,PhD.

8. 8.-7.9.2012 (I.časť) a 26.10.-16.11.2012 (II.časť)

Basic Bobath Kurz v Ostrave poriadaný Českou asociáciou detských Bobath terapeutov

1.11.-13.11.2014

stáž na Psychosomatickom oddelení Detskej kliniky Meduni Graz, Rakúsko- u prof. MUDr. Dunitz Scheer, zameraná na Feeding disorders u novorodencov, dojčiat a detí do 3 rokov

1.12.-13.12.2014

absolvovanie kurzu: NDT Baby Bobath pre diagnostiku a terapiu detí s neurologickými a naväzujúcimi problémami - Rehabilitačné sanatórium Ostrava-Poruba, lektorky: Zofia Szwilling,PT, Foteini Zografou,OT, Theodore F.Blom, SLT

22.10.-29.10.2016

 

absolvovanie NDT- Bobath Pre-speech Course vo Varšave s  lektorkou Dore Bloom senior  Bobath tutorkou v  SLT

PRACOVISKÁ

PRACOVISKÁ:

8/1983 - 2/1984

logopéd,Špeciálna základná škola, Ružinov-Bratislava

2/1985 - 8/1985

logopéd, NsP Myjava

2/1986 - 10/1988

logopéd, NsP Skalica

10/1988 - 4/1996

klinický logopéd, NsP Skalica

4/1996 - súčasnosť

klinický logopéd, Neštátna ambulancia klinickej logopédie ,Skalica

3/2009 - 9/2011

Neurologická klinika ÚVN-FN Ružomberok

PUBLIKÁCIE

Zoznam publikovaných písomných prác:

1. Tedla, M.,  Profant, M.,  Tedlová, M.,  Bunová, B., Mokoš, M.: Dysfágia a jej diagnostika v ORL, alebo nie je FESS ako FEES. IN: Choroby hlavy a krku (Head and Neck Diseases), 3-4/2005 a 1/2006, str.14-19.

2. Bunová, B.  et. al.: Terapia dysfágie u pacientov po operáciách v oblasti hlavy a krku. IN: horoby hlavy a krku (Head and Neck Diseases), 2/2006, str. 9-12, ISSN 1210-0447.

3. Bunová, B.,  Bartko, D.: Deglutinačné poruchy v starobe. Algoritmus diagnostiky a rehabilitácie. IN: Geriatria 1/2006, str. 30-34.

4. Bunová, B., Tedla, M.:  Špecializované vyšetrenia hltacieho aktu in :  Tedla, M a kol. : Poruchy prehltania.  Tobiáš, 2009)

5. Bunová, B.: Známa, neznáma diagnóza-dysfágia. Medicina militaris Slovaca 1/2009,str. 43-46. ISSN 1335-5139

6. Chajdiak, J., Bunová, B, Bartko, D., Lietava, J. : Analýza vzájemného vzťahu typu dysfágie a aspirácie a pneumonie.  Forum Statisticum Slovacum  7/2009, str. 56- 61. ISSN 1336- 7420

7. Preklad  knihy z nemčiny:  Stanschus, S.: Metódy  v klinickej dysfagiológii. Kalligram,2010

8. Bunová, B.: Vzťah medzi orofaryngeálnou dysfágiou a klinickou logopédiou -čo by sme mali o tom vedieť. Zdravotnícke štúdie, r. IV ,č. 2, str .52-56, KU Ružomberok, 2011

PREDNÁŠKY

Zoznam prednášok, odprednášaných na konferenciách:

1.Bunová, B.: Terapia dysfágie z pohľadu klinického logopéda. Vedecko-odborný kongres  IX. Neuschlove dni v Martine, 13.5.-14.5.2004

2.Bunová, B.: Rehabilitácia prehĺtania u pacienta po rozsiahlom  chirurgickom výkone na krku. 74.Bratislavský otolaryngologický seminár, FNsP  Antolská  11, Petržalka, 26.11.2004

3.Bunová, B.: Neurogénne podmienené dysfágie.  Fyziatricko-rehabilitačné odd. , FN Brastislava, pracovisko Ružinov , 25.5.2005

4.Bunová, B. : Neurogénne podmienená orofaryngeálna dysfágia  z pohľadu klinického logopéda. XXXIII. Medzinárodné slovenské a české neurovaskulárne sympózium,  Nitra, 9.6.-10.6.2005

5.Bunová, B., Bartko, D.: Algoritmus diagnostiky orofaryngeálnej dysfágie.   Kleiblove dni, Skalica, 23.1.2006

6.Bunová, B.: Orofaryngeálna dysfágia. 2. Svidnícke klinicko-logopedické dni , Svidník, 26.-27.5.2006

7.Bunová, B., Bartko, D.: Deglutinačné poruchy s osobitným zreteľom na vyšší vek. XX. Slovenský a český neurologický zjazd v Košiciach, 27.9 .- 30.9. 2006

8.Bunová, B., Bartko, D.: Efektivita logopedickej intervencie u pacientov s dysfágiou. III. Svidnícke klinicko-logopedické  dni, 8.-9. 6.2007

9.Bunová, B. : Dysfágia   ako  komplikácia po operácii meningeómu v oblasti PC uhla . II. slovensko-český otorinolaryngologický kongres, Piešťany, 27. 6.-30.6.2007

10.Bunová, B., Bartko, D.: Dysfágia. Efektívnosť logopedickej intervencie. XXI. Český a slovenský neurologický zjazd, Praha, 28.11.-1.12.2007

11.Bunová, B.: Stav zdravotnej starostlivosti o pacientov s neurogénnou  dysfágiou na Slovensku. Kleiblové dni,  Skalica 23.1.2008

12.Bunová, B., Bartko, D.: Dysfágia ako spprievodný symptóm CMP.  4. klinicko-logopedické dni, Skalica, 5.6.- 7.6.2008

13.Bunová, B.: Základné klinické vyšetrenie pacienta s dysfágiou a  VFSS.  Česko-slovenský kongres, Jablonné n/ Orlicí, 25.- 27. 9. 2008

14.Bunová, B., Bartko, D.: Význam VFSS u dysfagických pacientov  po NCMP. XXII. Český a slovenský neurologický zjazd, Olomouc, 27.11.-30.11.2008

15.Bunová, B., Bartko, D., Madarasz, Š., Kodaj, J.:  Význam dysfagiológie v neurológii.  XXIV. zjazd mladých neurológov, Hradec n/ Moravicí, 14.- 16. 5.2009

16.Bunová, B.,  Hlavatý, M., Žurková, J.,Bartko, D., Madarasz, Š., Kodaj, J. : Neurogénne podmienená dysfágia - klinicko-logopedická diagnostika a terapia. 5. Klinicko-logopedické dni, Skalica, 2.-6.6.2009

17.Bunová, B.,  Madarasz, Š., Bartko, D., Kodaj, J.: Cost- benefit  VFS u pacientov s neurogénnou dysfágiou. XXIII. Česko-slovenský  neurologický zjazd , Bratislava , 27.-29.11.2009

18.Bunová, B.: Využitie VFS pri poruchách prehĺtania z neurologickej príčiny-rehabilitácia dysfágie. III. Vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou, Piešťany, 11.2.2010

19.Bunová, B., Bartko, D., Madarász, Š.: Cerebrálny infarkt a dysfágia. Vieme odhaliť tichú aspiráciu u pacientov s cerebrálnym infarktom? XXV. Zjazd slovenských a českých mladých neurológov, VII. Martinské neuroimunologické dni, Martin, 18.- 20.3. 2010

20.Bunová, B.: Poruchy prehĺtania z pohľadu klinického logopéda - delenie dysfágií. Sympózium Poruchy polykání, Pardubice, 22.10.2010

21.Bunová, B.:  Funkčná terapia porúch prehĺtania - neurogénna a štrukturálna dysfágia. Sympózium Poruchy polykání, Pardubice, 22.10.2010

22.Bunová, B.:  Klinicko-logopedická diagnostika porúch prehĺtania. Sympózium Poruchy polykání, Pardubice, 22.10.2010

23.Bunová, B.: Videofluoroskopia. Sympózium Poruchy polykání, Pardubice, 22.10.2010

24.Bunová, B.: Výskyt deglutinačných porúch u pacientov v akútnom štádiu CMP.Kongres Medstat 2011,28.-30.1.2011,Ružomberok

25.Bunová, B.: Aspiračná pneumónia u pacientov s CMP. Kongres NEUROREHAB 2011, 17.-19.2.2011, Ružomberok

26.Bunová, B.: Význam videofluoroskopie u pacientov s NCMP.  Kongres NEUROREHAB 2011, 17.-19.2.2011, Ružomberok

27.Bunová, B.: Liečba dysfágie u pacientov s NCMP. Kongres NEUROREHAB 2011, 17.-19.2.2011, Ružomberok

28.Bunová, B.: Logopedická intervencia afázie u pacientov s NCMP. Kongres NEUROREHAB 2011, 17.-19.2.2011, Ružomberok

29.Bunová, B.: Poruchy motorickej funkcie reči u pacientov s NCMP.Kongres NEUROREHAB 2011, 17.-19.2.2011, Ružomberok

30.Bunová, B.: Skríning porúch prehĺtania. 6. klinicko-logopedické dni, 2.-4.6.2011, Banská Bystrica

31.Bunová, B.: Madarász, Š.: Poškodenie iniciácie reflexu prehĺtnutia v dôsledku CMP (prípadová štúdia). Neurovaskulárny kongres 2011, 9.-10.6.2011, Podbanské

32.Bunová, B.: Madarász, Š.: Včasná detekcia aspirácie u pacientov v akútnom štádiu NCMP. Neurovaskulárny kongres 2011, 9.-10.6.2011, Podbanské

33.Bunová, B.: Algoritmus prevencie aspirácie u pacientov s CMP. Seminár: Organizace péče o pacienty s neurogénni dysfagií.FN Brno, 12.4.2012

34.Bunová, B.: Poruchy prehĺtania v zmysle myofunkčných porúch ako aj v zmysle dysfágie v spojení interdisciplinárnej spolupráce s lekármi. Medzinárodná logopedická konferencia LOGOPEDIE BEZ HRANIC. Logopedická společnost Miloše Sováka, 27.4.2012, Praha

35.Bunová, B.: Poruchy kŕmenia u detí s DMO. XII. konferencia Kleiblove lekárske dni, Skalica, 30.1. 2014

36.Bunová, B.: Poruchy  orálneho príjmu potravy u detí s DMO.  NDT  Bobath kurz, Žilina, 25.10.2014

37.Bunová, B.: Vývinová dyspraxia z pohľadu klinického logopéda. IX. Jánskolázeňské sympózium, Jánske Lázně, 9.1.2015

38.Bunová, B.: Dôsledky NCMP z pohľadu klinického logopéda.XIII. konferencia Kleiblove lekárske dni Záhoria, Skalica, 29.1.2015

 

KONFERENCIE

Spoluorganizovanie konferencií:

1.) 1. Klinicko-logopedické dni, Svidník (3.6.-4. 6. 2005)

2.) 2. Klinicko-logopedické dni, Svidník (26.5.-27. 5. 2006)

3.) 3. Klinicko-logopedické dni, Svidník (8.6.-9.6. 2007)

4.) 4. Klinicko-logopedické dni, Skalica (5.6.-7.6. 2008)

5.) 5. Klinicko-logopedické dni, Skalica(2.6.-6. 6. 2009)

6.) Medstat 2010 - 1. Konferencia medicínskej štatistiky na Donovaloch, 26.-28.3.2010

7.) Medstat 2011 - 2. Konferencia medicínskej štatistiky, Ružomberok, 28.1.-30.1.2011

8.) NEUROREHAB - 1. Celoslovenský neurorehabilitačný kongres s medzinárodnou účasťou, Ružomberok, 17.2.-19.2. 2011

ODPREDNÁŠANIE KURZOV:

1.) Stanschus, S.: VFSS I., VFSS II. Tlmočenie kurzu z nemčiny do slovenčiny na kurze Asociacie klinických logopédov, Praha, 10.-11.6.2009

2.) Anatómia, fyziológia a patofyziológia prehĺtania. Hlavný organizátor Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, Bešeňová, 22 .1.-23.1.2010

3.) Neurogénna a štrukturálna dysfágia. Sympózium Poruchy polykání, Pardubice, 23.10.2010

4.) Logopedická intervencia pri dysfágii -základné kompetencie logopéda, SZU Bratislava, 26.-27.1. 2012

FUNKCIE

Funkcie:

Viceprezidentka Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, zodpovedná za vzdelávanie, licencie a registráciu ambulantných zložiek. Vedecká sekretárka Spolku lekárov Záhoria.

Reklamný prúžok